DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ANABİLİM DALI (YOT)


Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı, Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine yönelik bilim insanları ve deneyimli uzman yetiştirmek üzere kurulmuştur. Bunun yanında, alanla ilgili gerekli materyalleri (Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ile ilgi ders kitapları, öğrenci çalışma kitapları, sözlükler, yeni teknolojik olanaklara dayalı materyaller vb.) hazırlamak da anabilim dalının temel işlevleri arasında yer almaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEDAM) ile ortak çalışmalar yürütülmektedir.
 
Bu izlencenin temel amaçları şunlar olarak belirlenmiştir.
* Yurt içinde Türkçeyi yabancılara öğretecek eleman yetiştirmek,
* Yurt dışından gelecek yabancıları, Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi konusunda akademik personel olarak yetiştirmek.
* Her düzeyde ve her yaştaki kişilerden Türkçe öğrenmek isteyenlere, bu isteklerini karşılamak üzere, farklı düzeylerde kurs olanakları sağlamak. Yine kendi kurslarımız için gerekli materyalleri oluşturmak.
* Avrupa Birliği’nin bu konulardaki değişik fonlarından destek alınarak, yabancı dil olarak Türkçe Öğretimi ile ilgili farklı projeler geliştirme ve materyaller hazırlamak.
 
Hem ilgili bölüm hem de yurt dışındaki Türkçe öğrenmek isteyenlere yönelik ders araç ve gereçlerinin hazırlanması önceliklerimiz arasında değerlendirilmektedir. Anabilim dalımızda yürütülmekte olan yüksek lisans tezlerinde araç gereç hazırlamaya yönelik konular verilmektedir.
İlk planda yüksek lisans olan izlencenin ileriki aşamalarında doktora izlencesi de hem kendi akademik kadromuzu oluşturma açısından hem de yabancılara yönelik böyle bir fırsatı verebilmeleri açısından gereklidir. Yüksek lisans öğrencilerimizin mezun olmasına bağlı olarak ilgili doktora izlencesini başlatmayı amaçlamaktayız.
Avrupa Birliği’nin bu konulardaki değişik fonlarından destek alınarak, yabancı dil olarak Türkçe Öğretimi ile ilgili farklı projeler geliştirme ve materyaller hazırlaması arzulanmaktadır.