Tanıtım


 

KURULUŞ (KURULUŞ TARİHİ VE PROGRAMIN GENEL YAPISI)

 

22 öğrencinin eğitim gördüğü Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi Bilim dalı 2004’den bu yana Yüksek lisans derecesi vermektedir.

 

Kazanılan Derece

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Yüksek Lisans Derecesi

 

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

 

Kabul ve Kayıt Koşulları

Her yıl akademik takvim ile birlikte kayıt ve koşulları güncellenmektedir.

 

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

 

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120’dir. 
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 ( 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı genel not ortalamasını) olması gerekir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. 
Yüksek lisans öğrencisi tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız.
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

 

 

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Eğitim programı eğitim ve yanancı dil olarak Türkçe öğretimi konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçe dir.

 

Temel Program Kazanımları

 

1   Türk dilinin egitimiyle ve ikinci dil eğitimiyle ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri ortaya çıkartır.
2   Yabancı dil öğretimi konusunda bilimsel bilginin üretiminin nasıl olacağını belirler ve bununla ilgili yöntemleri tartışır.
3   Dilin eğitimiyle ilgili 4 beceriyi iyi kullanma bilgisi ve erincine sahiptir
4   Turk dilinin gelişimini bilir
5   Öğrencilerin seviyelerine göre gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
6   Edebiyatı dil eğitiminde kullanır.
7   Türkçenin yerini iyi bilerek nasıl öğretileceğinin farkındadır ve çaba sarfeder
8   Kendini zayıf ve güçlü yönleriyle tanır ve öz yeterlik konusunda çalışmalar yürütür ve zayıf yönlerini geliştirir.
9   Alana bilimsel anlamda katkı sağlayabilecek ön bilgiyi alarak bu konuda ilerleme yapacak hale gelir ve bunun icin tüm olanakları kullanır.
10   Teknoloji kullanarak uygun metot ve yöntemleri kullanarak ders hazırlar.
11   Dil öğretiminde dil edinim kuramlarını öğrencilere aktarır.
12   Dil edinim kuramlarını göz önünde bulundurarak yeni bilgiler üretir.

 

 

Mezunların İstihdam Profilleri

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik; tüm dünyada Türkçe öğretmeni olarak uzman veya dil hocası olarak çalışabileceği gibi devletn farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler. Ayrıca özel sektörde Ingilizce ile ilgili alanlarda çalışabilirler.

best online paper writer

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.